Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, krzewów, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Realizacja podstawowego celu prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, jakim jest zachowanie lasów i ich korzystnego wpływu na środowisko naturalne oraz warunków życia i zdrowia człowieka, wymaga wykonywania w lesie szeregu czynności - zabiegów hodowlanych.

Rozmiar prac z tego zakresu zawarty jest w planie urządzenia lasu, opracowywanym na okres 10 lat. Określone są w nim szczegółowo: odnowienia (wprowadzanie nowego pokolenia lasu), dolesienia, poprawki, uzupełnienia, zalesienia (wprowadzanie lasu na gruntach nieleśnych), pielęgnowanie drzewostanu od okresu uprawy, przez okres młodnika, dojrzewania do okresu dojrzałości.

Zabiegi hodowlane utrzymują  i poprawiają sprawność siedliska oraz stabilność mechaniczną drzewostanu.

Celem pielęgnowania jest ilościowe i jakościowe wzmożenie produkcji leśnej oraz spełnienie przez las zadań produkcyjnych, ochronnych i społecznych. Racjonalne prowadzenie zabiegów gospodarczych harmonijnie godzi procesy naturalne z postulatami wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

NASIENNICTWO

Nadleśnictwo zadania związane z hodowlą i nasiennictwem selekcyjnym prowadzi w oparciu o „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991- 2010" a obecnie kontynuowanym w programie na lata 2011 – 2035 dostosowanym do dyrektyw unijnych. Bazę nasiennej selekcji populacyjnej w Nadleśnictwie stanowią gospodarcze drzewostany nasienne, źródła nasion a w przyszłości zakładane obecnie uprawy pochodne.

By maksymalnie zachować wysoką wartość hodowlaną i najcenniejsze ekotypy drzew leśnych (zasób genów populacji), w Nadleśnictwie Koniecpol wytypowano: gospodarcze drzewostany nasienne (GDN). Zajmują łącznie powierzchnię ponad 400 ha. Przeważają wśród nich drzewostany sosnowe.

Wytypowane gospodarcze drzewostany nasienne to drzewostany o najlepszych cechach fenotypowych. Gospodarcze drzewostany nasienne korzystnie wyróżniają się dobrą jakością techniczną i zdrowotnością w porównaniu do pozostałych drzewostanów. Zagospodarowanie ich polega na wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych, w ramach których usuwane są drzewa niepożądane (chore i wadliwe) w selekcji i nasiennictwie leśnym.

W Nadleśnictwie wyznaczono również bloki upraw pochodnych dla sosny pospolitej, w których zakładane są uprawy pochodne. Rejestrowane uprawy pochodne zakładane są zgodnie z regionalizacją nasienną.

 

SZKÓŁKARSTWO

Nadleśnictwo posiada bazę szkółkarską której produkcja zaspokaja potrzeby nadleśnictwa oraz pozwala na sprzedaż sadzonek dla odbiorców indywidualnych. Szkółka położona jest w obrębie Szczekociny w leśnictwie Małachów. Nadleśnictwo prowadzi produkcję sadzonek głównie gatunków lasotwórczych, na powierzchni otwartej, w korytach Dünemanna oraz produkcję gatunków o charakterze zadrzewieniowym w doniczkach.

Szkółka produkuje sadzonki gatunków lasotwórczych z materiału siewnego pozyskanego z zarejestrowanych Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych i gatunków biocenotycznych z zarejestrowanych Źródeł Nasion.  Produkcja obejmuje większość gatunków lasotwórczych: So, Md, Św, Jd, Db, Ol, Brz, Bk. Oprócz tego produkuje się niewielkie ilości sadzonek gatunków drzew i krzewów miodo- i owocodajnych z przeznaczeniem do wprowadzania jako domieszka biocenotyczna w ramach zakładanych remiz w uprawach leśnych, urozmaicenia biocenoz leśnych, zachowania i wzbogacenia różnorodności biologicznej gatunków, zakładania stref przejściowych (ekotonów). Szkółka podlega ciągłemu nadzorowaniu fitopatologicznemu i entomologiczmegmu. Materiał szkółkarski produkowany jest zgodnie z obowiązującymi normami.

Monitoring wybranych zadań hodowlanych -  strona RDLP Katowice

lub bezpośrednio do pobrania poniżej.