Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa Koniecpol

Lasy Nadleśnictwa Koniecpol leżą w Małopolskiej Krainie Przyrodniczoleśnej (dzielnicy Wyżyny Środkowo-Małopolskiej), w zlewiskach rzek Białki, Krztyni, Pilicy i Nidy. Aktualnie nadleśnictwo gospodaruje na 15,8 tys. ha lasów państwowych oraz sprawuje nadzór nad 6,7 tys. ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi 935,5 km2, podzielony na dwa obręby: Koniecpol i Szczekociny.

     W Nadleśnictwie stwierdzono występowanie 17 typów siedliskowych lasu, należących do siedlisk nizinnych  i wyżynnych. Bory łącznie w Nadleśnictwie zajmują  82 % powierzchni leśnej przy czym bory mieszane 41,9 %. Lasy mieszane 9 %, lasy 2 %, olsy 6 %. Powierzchnia  lasów  łęgowych  w  skali  Nadleśnictwa  jest znikoma i nie przekracza   0,1%. Bór  i  lasy wyżynne zajmują łącznie 0,7 % pow. Siedliska wyżynne położone są w zasięgu obrębu  Szczekociny w jego południowo - zachodniej części.

     Fot. Siedlisko borowe

     Nasze  lasy  to  lasy   zdrowe, nieopanowane przez szkodniki, poza wpływem   emisji przemysłowych. Nie  są  one jednak  całkowicie  wolne od zagrożeń, a to za sprawą czynników  abiotycznych  jak  np. huragan z 1965 roku. Również w styczniu 2010 roku za sprawą okiści śniegowej wystąpiły na terenie Nadleśnictwa nie notowane dotąd uszkodzenia w drzewostanach, szczególnie sosnowych II-III klasy wieku. Szkody te, głównie w postaci złomów, odnotowano na obszarze 7870 ha i oszacowane zostały na łączną masę około 89000 m3.

           

      

           Fot. Szkody powstałe w wyniku śniegołomów

     Rok 2010 nie oszczędził naszych lasów również pod względem nadmiaru wody. W wyniku podtopień zalanych zostało ponad 60 ha upraw, 19 ha młodników oraz blisko 24 ha drzewostanów starszych. Zniszczone zostało również kilkadziesiąt arów obsiewów na szkółce leśnej Małachów

          

Fot. Szkody od podtopień na uprawie leśnej

     Widoczny jest również przejaw czynników   antropogenicznych,  związanych  z   działalnością (bezmyślnością?) człowieka jak np.: 160-hektarowy pożar lasu w roku  1976,  120-hektarowy w  roku 1982, 100-hektarowy w roku 1988, gdzie odbudowa  drzewostanów pochłonęła olbrzymie środki finansowe, a  z pożarzysk usunięto dziesiątki  tysięcy  metrów sześciennych  drewna  w  większości pozbawionego  wartości technicznych i użytkowych.

Fot. Pożar lasu w 2005 roku

     Tereny  Nadleśnictwa Koniecpol to nie tylko lasy gospodarcze, to także lasy masowego wypoczynku, lasy krajobrazowe położone w zasięgu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zajmujące  160 ha.  Południowo-zachodnia  część  nadleśnictwa posiada wyjątkowe walory przyrodniczo-turystyczne ze względu na położenie w granicach Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Różnorodność wypiętrzeń skalnych z grotami i  jaskiniami oraz liczne rozlewiska wodne tworzą rozległe naturalne kąpieliska wkomponowane w otaczające skały wapienne i nadają  tym miejscom  szczególnie urokliwy charakter. Tereny te znakomicie nadają się na wycieczki piesze i rowerowe.

     Lasy położone w granicach miast Koniecpol i Szczekociny zapewniają udane wycieczki dla grzybiarzy, wędkarzy i zbieraczy runa  leśnego, a znajdujące się na tych terenach  przyrodniczo-dydaktyczne  ścieżki rowerowe   przyniosą  zadowolenie amatorom  turystyki  rowerowej. Atrakcyjne są  tereny  wokół  samego Koniecpola, którego historię tworzyły znamienite rody polskie: Koniecpolscy, Czapscy i Potoccy- pozostawiając po sobie bogatą historię pisaną oraz liczne zabytki architektoniczne i przyrodnicze.

                   Fot. Zbieranie jagód podczas leśnych wędrówek                  

  

   Fot. Dzieci pod "okiem" leśnika poznają las

 

             Fot. Wycieczka rowerowa - przy zbiorniku przeciwpożarowym

     Na terenie nadleśnictwa znajduje się  wiele miejsc historycznych związanych z walkami niepodległościowymi narodu polskiego z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej, Powstania Styczniowego, II Wojny Światowej. Pod Szczekocinami miała miejsce bitwa Insurekcji Kościuszkowskiej z wojskami carskimi, a w okolicach Koniecpola w okresie Powstania Styczniowego bitwy i potyczki toczyły oddziały Józefa Oksińskiego i Zygmunta Chmieleńskiego. Tutaj też w walce ranny został Adam Chmielowski (późniejszy brat Albert). W czasie II wojny światowej z niemieckim najeźdżcą zmagały się na tym terenie oddziały AK.

Fot.  Leśnictwo Bałków. Głaz upamiętniający miejsce zwycięskiej bitwy partyzantów AK i BCH z hitlerowcami w 1944r.

     Koniecpolskie  lasy  to  także miejsce  występowania  kilkunastu pomników przyrody  ożywionej, użytków ekologicznych,a także obszarów objętych ochroną ścisłą, będących pod opieką miejscowych leśników. W północnowschodniej części nadleśnictwa występują  tereny z naturalnym odnowieniem jodły, niosącym  niezwykle  zadowalające efekty i zbliżającym Koniecpolskie lasy do leżących za przysłowiową „miedzą"- Gór Świętokrzyskich. Na uwagę zasługuje  fakt występowania  i  rozwoju  w  źródliskach  rzeki Rajecznicy  (znajdującego się  pod  ścisłą ochroną  gatunkową) endemitu- warzuchy  polskiej (Cochlearia polonica), wprowadzonej sztucznie w roku 1992 przez PAN w  Krakowie. Obrzeża  tej  rzeki stanowią także naturalny fragment  pierwotnych lasów nadrzecznych.

Fot. Pomnik przyrody - sosna pospolita (Pinus sylvestris) w Leśnictwie Pradła

     Tereny  Nadleśnictwa  Koniecpol, przyjazne  rzadkie gatunkom roślin  i  zwierząt, zapewniając  im  spokojne i niezagrożone bytowanie są  również przyjazne i otwarte dla osób odwiedzających.

Zapraszamy do odwiedzania naszych lasów!