Wydawca treści Wydawca treści

Struktura organizacyjna nadleśnictwa

Nadleśnictwo Koniecpol jest Państwową Jednostką Organizacyjną nie posiadającą Osobowości Prawnej. Działa na podstawie Ustawy z dnia 21 września 1991 r. o Lasach. Prowadzi działalność administracyjną, podstawową gospodarczą, uboczną, dodatkową oraz działalność socjalno-bytową i inwestycyjną.

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa, a także reprezentuje je na zewnątrz. Nadleśniczy prowadzi gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu.

Zastępca Nadleśniczego kieruje pracą podległych mu pracowników Działu Gospodarki Leśnej oraz leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej realizuje zadania z zakresu: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, łowiectwa, zagospodarowania, użytkowania i urządzenia lasu, udostępniana lasu, sprzedaży drewna i produktów niedrzewnych, edukacji przyrodniczo-leśnej, stanu posiadania i ewidencji gruntów, podatku leśnego i rolnego, zagadnień związanych z certyfikacją gospodarki leśnej oraz zagadnienia dotyczące lasów nadzorowanych.

Główny Księgowy kieruje Działem Finansowo – Księgowym. Wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie finansów i księgowości, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz i sprawozdawczości, organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych

Dział Finansowo – Księgowy wykonuje zadania związane z prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki finansowej nadleśnictwa, kontrolą poprawności ewidencji księgowej, dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa, windykacją wszelkich należności, realizacją zobowiązań nadleśnictwa, rozliczaniem wszelkiej działalności nadleśnictwa (w tym działalności finansowanej ze środków zewnętrznych), ubezpieczaniem majątku nadleśnictwa, ubezpieczeniami pracowników oraz prowadzeniem spraw związanych z inwentaryzacją składników majątkowych nadleśnictwa.

Sekretarz kieruje Działem Administracyjno – Gospodarczym. Prowadzi i nadzoruje całokształt zagadnień związanych z utrzymaniem spójności, funkcjonalności i bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.

Dział Administracyjno – Gospodarczy wykonuje zadania związane z całokształtem zagadnień obejmujących pełną obsługę administracyjną nadleśnictwa: prowadzi sprawy związane z zaopatrzeniem, z ewidencją sortów mundurowych i bhp pracowników, ochroną obiektu (biura), remontami, zakupami i budową środków trwałych infrastruktury nadleśnictwa, transportem i jego ewidencją, umowami dzierżaw i najmu mieszkań, budynków i budowli, podatkiem od nieruchomości, organizacją i realizacją zamówień publicznych, koordynacją spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, prowadzenie składnicy akt nadleśnictwa.

Posterunek Straży Leśnej  kierowany jest przez Komendanta.Do zadań Posterunku w szczególności należy:prowadzenie spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i sporządzaniem sprawozdawczości w tym zakresie, nadzorowanie pracy podległego strażnika leśnego, prowadzenie magazynu broni oraz współpraca z Policją, Prokuraturą i Sądami Powszechnymi w w/w zakresie.

Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Stanowisko ds. pracowniczych prowadzi całokształt spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu Pracy, PUZP dla pracowników PGLLP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie.

Leśnictwo kierowane jest przez leśniczego. Leśniczy odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem.