Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Koniecpol w obecnych granicach utworzone zostało w 1978 roku. Aktualnie nadleśnictwo gospodaruje na 15,8 tys. ha lasów państwowych oraz sprawuje nadzór nad 6,7 tys. ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

      Pierwsze plany gospodarcze dla Nadleśnictwa Koniecpol,  opracowane na podstawie obowiązujących  wówczas  przepisów pochodzą z lat 1886- 1888, 1894 i 1900 roku i zatwierdzane  były przez Guberialny Komitet Ochrony Lasów w Kielcach. 
     
      W miarę ekspirowania poszczególnych planów, rozpoczęto w 1920 roku  a ukończono  w  1923 r., opracowanie nowych  planów  gospodarczych, które zatwierdzone były przez Główną Komisję Ochrony Lasów Warszawie. Po  roku 1923  przystąpiono  do likwidacji  zbyt  uciążliwych  dla gospodarki leśnej serwitutów, szczególnie wypasowych. Likwidację zakończono w 1927 r. Również w tym czasie plany gospodarcze  straciły ważność i późniejsze  gospodarowanie odbywało się na podstawie przedstawionych   władzom i zatwierdzanych przez nie tymczasowych programów gospodarczych z lat 1930, 1931 i 1932.


                        
      Pierwszy definitywny plan urządzenia gospodarstwa leśnego dla całego obiektu obowiązujący na lata od 1933/34 do 1942/1943, zatwierdzony został przez Urząd Województwa Kieleckiego pismem z dnia 8 listopada 1934 r. Cały obiekt o powierzchni 3246 ha administrowany był przez nadleśniczego przy pomocy jednego leśniczego i 12 gajowych.

      W 1945 roku na mocy dekretu PKWN z dnia 12.XII.1944r. powstało Nadleśnictwo Chrząstów, a następnie zmieniona została jego nazwa na Nadleśnictwo Koniecpol (Decyzja Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr E-2-23/22 z dnia 31 maja 1962). Przybliżone tabele klas wieku dla ww. Nadleśnictwa sporządzono po 1945 r. i opracowano plan cięć i plan odnowienia na okres od 1.X.1945 do 30.IX.1947 r. Prowizoryczny plan urządzenia gospodarstwa leśnego opracowany był na lata 1947-1957, lecz obowiązywał 16 lat. Klasyfikację siedliskowych typów lasu przeprowadzono w 1952r. Według stanu na I rewizję urządzania lasu z 1963 r. powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła 4339,24 ha.

     Przybliżoną tabelę klas wieku sporządzono dla tych lasów w 1947 roku. Następnie podstawą gospodarowania był prowizoryczny plan urządzenia lasu obowiązujący od 1.X.1947r. do 30.IX.1960r.


 


      W roku 1976 na podstawie Zarządzenia Nr 26 Dyrektora OZLP w Katowicach z dnia 28.VI.1976r do Nadleśnictwa Koniecpol włączone zostało leśnictwo Pradła przejęte z Nadleśnictwa Siewierz.

Dla Nadleśnictwa Koniecpol, II rewizja UL przeprowadzona została na dzień 1 stycznia 1984r. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosiła 14 914,41 ha a według stanu na 1.I.1995r (III rewizja UL) była równa 15 333,22 ha.

Poznaj historię Lasów Państwowych – pobierz książkę „Znaki czasu. Wczoraj i dziś Lasów Państwowych"