Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Średni wiek lasów na naszym terenie to 58 lat, a przeciętna zasobność przekracza 227 m3/ha.

            W Nadleśnictwie stwierdzono występowanie 17 typów siedliskowych lasu, należących do siedlisk nizinnych i wyżynnych. Łącznie bory zajmują  82 % powierzchni leśnej w tym: bory mieszane 41,9 %. Kolejno, lasy mieszane 9 %, lasy 3 % a olsy 6 %. Powierzchnia łęgu w skali Nadleśnictwa jest znikoma i nie przekracza 0,1%. Bór i lasy wyżynne zajmują łącznie niecały 1 % pow. Siedliska wyżynne położone są w zasięgu obrębu Szczekociny w jego południowo zachodniej części.

      Ogółem, drzewostany sosnowe pokrywają 86 % powierzchni leśnej Nadleśnictwa, a zapas ich stanowi 87 % całkowitego zapasu. Drzewostany olchowe zajmują 8% powierzchni leśnej i stanowią 7% ogólnego zapasu a brzozowe analogicznie 2 % powierzchni leśnej i 2 % ogólnego zapasu. Drzewostany dębowe zajmują 2 % powierzchni leśnej i stanowią 3 % ogólnego zapasu. Pozostałe gatunki drzew m.in: modrzew, świerk, jodła, buk, jesion, grab, akacja, topola, osika i lipa zajmują łącznie 1 % powierzchni leśnej Nadleśnictwa, a zapas ich wynosi niecały 1 % ogólnego zapasu.

       W Nadleśnictwie ponad 41% ogółu drzewostanów jest I klasy bonitacji, co dobrze świadczy o kondycji drzewostanów i stanie siedlisk. W poszczególnych gatunkach panujących przeważają bonitacje I i II z czego wnioskować można o dobrym dopasowaniu gatunków drzew do siedlisk, na których występują.