Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1479 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 724 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 66 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Koniecpol posadowiony jest:

1. Rezerwat przyrody „Kępina"  o powierzchni na terenie Nadleśnictwa 89,58ha uznany Rozporządzeniem Nr 36/2005 Wojewody Śląskiego z dnia 19 sierpnia 2005r. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczych i  dydaktycznych naturalnych zbiorowisk roślinnych w postaci niżowego lasu  łęgowego, olsu porzeczkowego i ziołorośli wraz z całym bogactwem gatunkowym flory i fauny oraz źródlisk i wywierzysk. Rezerwat położony jest na terenie leśnictwa Pradła.

2. Rezerwat przyrody "Góra Zborów" o powierzchni na terenie Nadleśnictwa 0,15 ha uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 sierpnia 1957 r. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i krajobrazowych licznych skał wapiennych tworzących najbardziej malowniczą grupę ostańców na Wyżynie Częstochowskiej. Rezerwat położony jest na terenie leśnictwa Pradła.

3. Rezerwat przyrody "Borek" o powierzchni na terenie Nadleśnictwa 64,70 ha uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 19 marca 1953 r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych kompleksu leśnego o urozmaiconych wielogatunkowych drzewostanach, posiadających cechy zespołów naturalnych, spełniających wybitną pod względem biologicznym rolę w krajobrazie jako jedyne w okolicy, na znacznej przestrzeni zadrzewienie. Rezerwat położony jest na terenie leśnictwa Mełchów.