Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim.

Nadleśnictwo Koniecpol, położone w zasięgu jednego rejonu hodowlanego: C I – Koniecpolski, zarządza powierzchnią ponad 15197 ha lasów. Jako jednostka organizacyjna Lasów Państwowych nie prowadzi własnej gospodarki łowieckiej. Podzielone jest na 17 obwodów łowieckich i dzierżawi tereny  13 kołom łowieckim.

Prowadzeniem gospodarki w obwodach  zajmują się koła zgodnie z planem łowieckim, zatwierdzanym corocznie przez Nadleśniczego. Stowarzyszeni  myśliwi dbają o utrzymanie odpowiedniego poziomu jakościowego i ilościowego populacji zwierząt, realizują zadania mające w  szczególności na uwadze poprawę warunków bytowych zwierząt dziko żyjących, angażują się w liczne akcje dokarmiania i uzupełniania diety zwierząt w niezbędne składniki pokarmowe jak np.  wykładanie soli w lizawki.

Łowiectwo oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.Gospodarkę łowiecką prowadzi się w oparciu o :

  1. Ustawę Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. z późniejszymi zmianami,
  2. Uchwała IV/30/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie, nadania numeracji oraz opisu granic
  3. Uchwała VII/139/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie (D.U.W. Świętokrzyskiego poz. 2473)
  4. Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla rejonu C I „Koniecpolski", zatwierdzony przez RDLP w Katowicach.

Bogaty świat roślinny Nadleśnictwa stwarza doskonałe warunki do bytowania na tym terenie licznych gatunków zwierząt. Znaczenie gospodarcze ma tu taka zwierzyna łowna jak: sarna, dzik, jeleń i lis.  Spotyka się również  inną zwierzynę drobną,  w tym m.in.: zające, jenoty, borsuki, piżmaki, kuny, bażanty, kuropatwy i dzikie kaczki. Spośród pozostałych przedstawicieli zwierzyny płowej  coraz częściej widuje się  migrujące łosie, które w swoim dziennym zwyczaju mają pokonywanie dużych dystansów w poszukiwaniu pokarmu.

Zachęcamy do odwiedzania mieszkańców naszych lasów w ich naturalnym środowisku a także do wirtualnej podróży po stronach o tematyce bliskiej łowiectwu.

  1. KŁ Ponowa Koniecpol
  2. KŁ Jenot Częstochowa
  3. Polski Związek Łowiecki
  4. Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Częstochowie
  5. Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Katowicach